top of page

καθυστερήσεις στην απάντηση επί αιτημάτων και μηνυμάτων επικοινωνίας από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, επιδημία, πανδημία, απεργίες, πυρκαγιά, πόλεμο, παράνομες παρεμβάσεις του Χρήστη ή τρίτου, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή/και των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας κ.α., οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Χρήστη από τη Σύμβαση SaaS και τους παρόντες όρους και με την προηγούμενη ειδοποίησή του.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται σε servers της Πλατφόρμας. Κάθε Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας (backup) των αρχείων, του υλικού και των δεδομένων που καταχωρεί στην Πλατφόρμα.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των Υπηρεσιών, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους Χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, DDos Attacks, spyware, time bombs κ.α.

Η Εταιρεία ελέγχει μόνο τις πληροφορίες που η ίδια αναρτά στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους Χρήστες σχετικά με την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία και οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, να απευθύνονται στην Εταιρεία στο e-mail: info@patientmaster.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος και την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πλατφόρμα, τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες. Περαιτέρω, κατά τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ελέγχου, έγκρισης ή απόρριψης του υλικού που καταχωρούν στην Πλατφόρμα οι Χρήστες  και απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για το περιεχόμενο αυτό.

Οι Χρήστες κατά την καταχώριση οποιασδήποτε πληροφορίας στην Πλατφόρμα, οφείλουν να σέβονται τους Όρους και να μην παραβιάζουν τον νόμο. Οι Χρήστες απαγορεύεται να καταχωρούν υλικό, πληροφορίες και δεδομένα των οποίων η συλλογή / διατήρηση / επεξεργασία / χρήση / διοχέτευση στην Πλατφόρμα αντίκειται στον νόμο ή/και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από τη σχετική παράνομη συμπεριφορά του Χρήστη ή/και των προστηθέντων του, ο, δε, Χρήστης φέρει κάθε σχετική ευθύνη έναντι της Εταιρείας, των ζημιωθέντων και των Κρατικών Αρχών.

Οι Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία. Οι Χρήστες αποδέχονται τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία ως προς το μέγεθος και τον τύπο των αποδεκτών αρχείων που καταχωρούν, καθώς και ως προς τον συνολικό διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης του λογαριασμού τους.

Η ανάρτηση από την Εταιρεία των Όρων Χρήσης και κάθε άλλου όρου στην Πλατφόρμα και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Εταιρείας ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.

Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ότι η χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας θα αποφέρει το επιδιωκόμενο από τον Χρήστη, οικονομικό, οργανωτικό ή άλλου είδους αποτέλεσμα και δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο ή έναντι οποιουδήποτε για πιθανή μη εκπλήρωση των ως άνω επιδιώξεων του Χρήστη.

13. Πνευματική Ιδιοκτησία

Έργα που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Η Εταιρεία διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία της Πλατφόρμας και του περιεχομένου της, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω η Πλατφόρμα προστατεύεται και ως βάση δεδομένων, εφόσον φέρει τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων. Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας η Πλατφόρμα και το σχέδιο αυτής προστατεύονται και ως βιομηχανικό σχέδιο / υπόδειγμα. Τα διακριτικά γνωρίσματα, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας, το όνομα της Πλατφόρμας και των επιμέρους Υπηρεσιών, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου.

Τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και όλο το περιεχόμενο της Πλατφόρμας, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain name) patientmaster.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του.

Με την υπογραφή της Σύμβασης SaaS και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης η Εταιρεία εκχωρεί στον Χρήστη, άδεια χρήσης της Πλατφόρμας και συγκεκριμένα των Υπηρεσιών που διατίθενται προς τους Χρήστες. Με την εκχώρηση, ο Χρήστης, αποκτά ένα προσωπικό, περιορισμένο, ως προς τις εξουσίες που χορηγούνται με αυτό, μη αποκλειστικό και μη δεκτικό περαιτέρω εκχώρησης, εκμίσθωσης ή μεταβίβασης, δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας. Δεν αποκτά την Πλατφόρμα, παρά μόνο δικαίωμα χρήσης της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητώς στο παρόν και στην κείμενη νομοθεσία.

Το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας / Εφαρμογής παρέχεται ως έχει. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μόνο στο πλαίσιο που έχει ορίσει η Εταιρεία, με τις επιλογές και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία στη λειτουργία της. Ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα, χωρίς άδεια από την Εταιρεία, αντίστροφης ανάλυσης ή / και αντίστροφης μεταγλώττισης της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, ήτοι ανάλυσής της ώστε να προκύψει η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της, παράκαμψης με οποιονδήποτε τρόπο των περιορισμών της, επέμβασης στον πηγαίο κώδικα της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, αντιγραφής, δημοσίευσης, διάθεσης, εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης, δανεισμού, πώλησης, μεταβίβασης, παραχώρησης της χρήσης της Πλατφόρμας / Εφαρμογής και κάθε άλλης ενέργειας που υπερβαίνει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης της που σας έχει χορηγηθεί.

Η προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτου στο περιεχόμενο της Πλατφόρμας επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του υπαιτίου προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη συμπεριφορά του.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας από την καταχώριση, ταξινόμηση, αποθήκευση, διαμοιρασμό, ανέβασμα ή κατέβασμα από τους servers της Πλατφόρμας, αρχείων, από Χρήστες και υπαλλήλους τους, οι οποίοι οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι έχουν τα Πνευματικά δικαιώματα του υλικού που καταχωρούν / αποθηκεύουν / κατεβάζουν από το Patient Master ή έχουν σχετική άδεια από τον δικαιούχο του ηθικού / περιουσιακού δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν υλικό τρίτων που οι Χρήστες καταχωρούν στην Πλατφόρμα και για το οποίο υλικό δεν έχουν καταβληθεί δικαιώματα σε τρίτους.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι όλα τα διακριτικά γνωρίσματα (επωνυμία, σήμα (λογότυπος) κ.ο.κ.) της επιχείρησης του Χρήστη, ανήκουν στην αποκλειστική Πνευματική Ιδιοκτησία του Χρήστη.

14. Εμπορική Επικοινωνία

Η Εταιρεία σέβεται τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και απέχει από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτησή σας μέσω εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Η Εταιρεία, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία.

15. Feedback

Η Εταιρεία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Ενθαρρύνουμε τους Χρήστες να μας στέλνουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους για το Patient Master.

 

16.Υποστήριξη

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση της Πλατφόρμας και τους όρους της Σύμβασης SaaS καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για την Πλατφόρμα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την υποστήριξη Χρηστών της Πλατφόρμας στο e-mail: support@opusmateria.com. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Επικοινωνήστε με την Εταιρεία, για να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της Σύμβασής σας με την Εταιρεία, σας παρέχουμε δωρεάν τεχνική υποστήριξη στη χρήση της Πλατφόρμας.

17. Αμοιβαία Ενημέρωση & Συνδρομή

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το άλλο Μέρος για οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Πλατφόρμας από τρίτον τυχόν αντιληφθεί και για κάθε κίνδυνο, δυσλειτουργία, σφάλμα ή κενό ασφαλείας που μπορεί να προκαλέσει ζημία στην Πλατφόρμα, να διακόψει ή να επηρεάσει τη λειτουργία της. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή ζητηθεί από το άλλο Μέρος εφόσον είναι αναγκαία για την πρόληψη / αντιμετώπιση κινδύνων ή την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας.

 

18.Σχέση της Εταιρείας με τους Χρήστες

Η Εταιρεία, πέραν της παροχής του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος καταχώρισης, ταξινόμησης και αποθήκευσης πληροφοριών (Patient Master), δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις δραστηριότητες του Χρήστη και στις συμφωνίες / συμβάσεις / συναλλακτικές του σχέσεις με ασθενείς ή τρίτους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες του Χρήστη, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, νόμιμης λειτουργίας και υγιεινής. Η Εταιρεία, δεν εγγυάται την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο Χρήστης και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τρίτου από οποιαδήποτε αιτία που οφείλεται στη χρήση των υπηρεσιών αυτών (ενδεικτικώς , βλάβες στην υγεία, τραυματισμοί, θάνατοι, απώλεια χρημάτων, πρόστιμα και ποινές).

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρέχει τις Υπηρεσίες σε όποιους και όσους Χρήστης επιθυμεί. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να διατυπώσει οποιαδήποτε αντίρρηση στην εγγραφή άλλου Χρήστη στην Πλατφόρμα, να απαιτήσει την απόρριψή της εγγραφής ή τη διαγραφή άλλου Χρήστη από την Πλατφόρμα.

19. Συνέπειες παραβάσεων των Όρων

Όλοι οι Όροι είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης παραβιάζει εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στη σύμβαση SaaS, στην Πολιτική Απορρήτου ή στον νόμο, ευθύνεται, έναντι της Εταιρείας για κάθε άμεση ή/και έμμεση, παρούσα ή/και μελλοντική, θετική ή/και αποθετική ζημία της από την παραβίαση των υποχρεώσεών του.

Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των Όρων κατά τα ως άνω αναφερόμενα, δύναται να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και η Σύμβαση SaaS.

 

20. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, στο πλαίσιο του νόμου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών των Χρηστών πριν την τροποποίηση.

Για την τροποποίηση των Όρων (πλην επουσιωδών συμπληρώσεων / διορθώσεων) απαιτείται προειδοποίηση του Χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη σκοπούμενη τροποποίηση. Η παράλειψη του Χρήστη να δηλώσει αν συμφωνεί με τη σκοπούμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Χρήστης μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, για σπουδαίο λόγο, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση.  

Η προβλεπόμενη ανωτέρω προθεσμία προειδοποίησης δεν εφαρμόζεται όταν η Εταιρεία:

α) υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να τροποποιεί τους Όρους κατά τρόπο που δεν της επιτρέπει να τηρήσει την προθεσμία προειδοποίησης των 15 ημερών.

β) οφείλει κατ’ εξαίρεση να τροποποιήσει τους Όρους για να αντιμετωπίσει έναν απρόβλεπτο και επικείμενο κίνδυνο και να προστατεύσει τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, τους Χρήστες και τα Δεδομένα από απάτες, κακόβουλα λογισμικά, ανεπιθύμητα μηνύματα, παραβιάσεις δεδομένων ή άλλους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.

Τα ως άνω ισχύουν αναλογικά και για κάθε τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου.

21. Ερμηνεία - Ακυρότητα

Στην περίπτωση που κάποιος από τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της σύμβασης, οι δε, λοιποί Όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου Όρου.

22. Τίτλοι – Περιεχόμενο

Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των παρόντων Όρων έχουν τεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση ανάγνωσης του κειμένου και δεν αλλάζουν / επηρεάζουν την έννοια, την ερμηνεία και το περιεχόμενο των όρων.

Δεδομένου ότι δεν θα τηρείτε backup των αρχείων, μια τέτοια μνεία είναι συμβατή με την πραγματικότητα, ωστόσο εκτιμώ ότι περιορίζει ανεπίτρεπτα την ευθύνη της OPUS και δεν θα γινόταν δεκτή σε περίπτωση αντιδικίας για την απώλεια δεδομένων με ευθύνη της OPUS.

Όροι Χρήσης πλατφόρμας

Patient Master

 1. Γενικά

Η πλατφόρμα Patient Master αναπτύχθηκε και προσφέρεται από την εταιρεία με την επωνυμία «OPUS - MATERIA - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «OPUS - MATERIA Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Παλαιολόγου, αριθ. 33, Τ.Κ. 17564, Α.Φ.Μ. 095758119, τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 9423677, fax (+30) 210 9412333, e-mail: info@opusmateria.gr.

H Εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων στην κατασκευή, ανάπτυξη, εμπορία και διάθεση εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου ιατρικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα λογισμικό ως υπηρεσία («SaaS – Software as a Service») με την εμπορική ονομασία «Patient Master». Το Patient Master απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας και συγκεκριμένα σε ιατρούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ογκολογίας.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Χρήστης ή Ιατρός: Ο ιατρός ή ο φορέας (λ.χ. νοσηλευτικό ίδρυμα) που αποκτά νομίμως δικαίωμα χρήσης (άδεια χρήσης) της Πλατφόρμας. Ο κάθε Ιατρός μπορεί να παρέχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα και σε άλλους Χρήστες προστηθέντες / υπαλλήλους του μέσω «υπό-λογαριασμών». 

 • Ασθενής: Είναι το Υποκείμενο των Δεδομένων, του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα καταχωρεί στην Πλατφόρμα ο Ιατρός του, στο πλαίσιο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς αυτόν.

 • Πλατφόρμα ή Εφαρμογή ή Patient Master: Το λογισμικό που έχει αναπτύξει και παρέχει η Εταιρεία ως συνδρομητική υπηρεσία σε συμβεβλημένους Χρήστες – Ιατρούς, δυνάμει σύμβασης (Software as a Service»).

 • Υπηρεσίες της Πλατφόρμας ή Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα.

 • Εταιρεία: Η εταιρεία OPUS - MATERIA Ε.Π.Ε.

 • Όροι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης.

 • Συμβαλλόμενοι ή Συμβαλλόμενα Μέρη: Είναι η Εταιρεία και ο Χρήστης που εγγράφεται στην Πλατφόρμα.

 • Σύμβαση SaaS (Software as a Service) ή Σύμβαση: Η «Σύμβαση Χρήσης Λογισμικού ως Υπηρεσίας» μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη που εγγράφεται στην Πλατφόρμα.

 • Κωδικοί Εισόδου: Το e-mail και ο κωδικός λογαριασμού που ορίζει ο Χρήστης για την είσοδό / πρόσβασή του στην Πλατφόρμα.

 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

 

3. Πεδίο Εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies  λειτουργούν επικουρικά/συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση SaaS, που υπογράφουν οι Ιατροί-Χρήστες με την Εταιρεία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης και ενιαίο με αυτή σύνολο.

Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται στους Χρήστες που συμβάλλονται με την Εταιρεία για τη χρήστη της Πλατφόρμας, καθώς και στους υπαλλήλους/προστηθέντες των Χρηστών. Οι Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας και δεσμεύουν τους Χρήστες και την Εταιρεία.

4. Περιγραφή των Υπηρεσιών

Το Patient Master αποτελεί μία πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών υγείας που εστιάζει στην ηλεκτρονική καταγραφή του πελατολογίου και των δεδομένων υγείας του κάθε ασθενούς (φάκελος υγείας ασθενούς/ηλεκτρονικός φάκελος υγείας), στο πλαίσιο παροχής επαγγελματικής ογκολογικής ιατρικής. Παρέχεται η δυνατότητα στους θεράποντες/επιβλέποντες ιατρούς και λοιπούς φορείς, που κατέχουν την άδεια χρήσης της περιγραφόμενης Πλατφόρμας, να συγκεντρώνουν, να καταγράφουν, να καταχωρούν και να τηρούν δεδομένα υγείας από επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες ασθενών τους, να τηρούν και να εξάγουν ηλεκτρονικό αρχείο και εν γένει να διαχειρίζονται με σύγχρονο τρόπο το καταχωρημένο στην Πλατφόρμα πελατολόγιό τους.

Οι Υπηρεσίες του Patient Master προσφέρονται στον ιστότοπο www.patientmaster.gr, καθώς και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον Εφαρμογής για συσκευές Android / iOS. Οι Χρήστες λαμβάνουν (download) την Εφαρμογή από το Google Play Store ή το App Store, αναλόγως του τύπου του τερματικού εξοπλισμού τους. Για τη λήψη της Εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες έκδοσης, χαρακτηριστικά  και ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εφαρμογής στο Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.opusmateria.patientmaster, για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες έκδοσης, χαρακτηριστικά  και ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εφαρμογής App Store 

   

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες επιτρέπεται να έχουν αποκλειστικά και μόνο Χρήστες και εξουσιοδοτημένοι προστηθέντες/υπάλληλοί τους. Απαγορεύεται η ανεξουσιοδότητη είσοδος και χρήση στην Πλατφόρμα.

5. Εγγραφή Χρήστη

Μετά την υπογραφή με την Εταιρεία της Σύμβασης SaaS, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην Πλατφόρμα (Sign up), δημιουργώντας λογαριασμό Χρήστη. Για τη δημιουργία λογαριασμού οι Χρήστες συμπληρώνουν την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («e-mail») και έναν μοναδικό προσωπικό κωδικό πρόσβασης («password»). Το e-mail και το password αποτελούν τους Κωδικούς Εισόδου του Χρήστη.

Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας σε Χρήστες, οι οποίοι αποκτούν νόμιμα πρόσβαση σε αυτήν. Η νόμιμη απόκτηση πρόσβασης στην Πλατφόρμα παρέχεται με τη σύναψη της Σύμβασης SaaS. Ο κάθε Χρήστης μπορεί να παρέχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα και σε άλλους προστηθέντες / υπαλλήλους του μέσω «υπό-λογαριασμών». Οι υπάλληλοι / προστηθέντες του Χρήστη μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στην Πλατφόρμα, αφού δηλωθούν από τον Χρήστη προς την Εταιρεία.

Όταν εγγράφεστε στην Πλατφόρμα ως Χρήστης αποδέχεστε ότι έναντι της Εταιρείας δεν είστε Καταναλωτής με την παραπάνω έννοια του όρου.

Για τη διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών δεδομένων που έχετε καταχωρήσει στην Πλατφόρμα, συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου

6. Δεδομένα Ασθενών

Μετά την εγγραφή Χρήστη μπορείτε να καταχωρίσετε πληροφορίες ασθενών. Οι πληροφορίες που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα αποθηκεύονται αυτόματα και δεν ελέγχονται σε καμία περίπτωση από την Εταιρεία.

Τα δεδομένα των Ασθενών παραμένουν στην Πλατφόρμα για όσο χρόνο διατηρείτε τον λογαριασμό Χρήστη.  Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία, δεν επεμβαίνει στα Δεδομένα και δεν τα επεξεργάζεται για σκοπούς άλλους από την παροχή των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν εξάγει Δεδομένα από την Πλατφόρμα και δεν τα αποθηκεύει σε διαφορετική θέση, πέραν των servers της εταιρείας (Wix.com Ltd) που έχει αναλάβει το hosting του Patient Master ή υπεργολάβων της.

Ως Χρήστης έχετε απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών που ανεβάζετε στην Πλατφόρμα και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε, διορθώσετε, συμπληρώσετε ή διαγράψετε τις πληροφορίες με σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία. 

Η Εταιρεία αποκτά, από την καταχώριση οποιασδήποτε πληροφορίας από τον Χρήστη, δικαίωμα λήψης και τεχνικής διαβίβασης της πληροφορίας στη Wix.com Ltd, στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας και μόνο για τον σκοπό αυτόν.

7. Ειδοποιήσεις από το Patient Master

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους Χρήστες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας, τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών της, σχετικά με θέματα λογαριασμού Χρήστη (Εγγραφή, ενεργοποίηση, αναβάθμιση, συστάσεις ασφαλείας, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης, συμβουλές, προειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή καταχρήσεων κ.ο.κ.), απαντήσεις σε αιτήματα του Χρήστη, αλλαγές στους Όρους Χρήσης – Σύμβασης SaaS και την Πολιτική Απορρήτου της Πλατφόρμας κ.ο.κ.. Οι πληροφορίες παρέχονται είτε στην Πλατφόρμα (pop-up) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

 

8.Αναγκαίες προδιαγραφές συσκευών​

Το Patient Master αποτελεί διαδικτυακή Πλατφόρμα, για τη χρήση της οποίας απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (λ.χ. Microsoft Windows, Apple MacOS, Android, iOS) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) ή την εφαρμογή (app για κινητά/tablets). Η πρόσβαση μέσω συσκευής Android / iOS απαιτεί εγκαταστημένο στη συσκευή λειτουργικό σύστημα Android έκδοσης από 8 και πάνω  ή iOS  έκδοσης από 10 και πάνω. 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη να εισέλθει και να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα ή να εκτελέσει την Εφαρμογή, εφόσον δεν έχει τις ως άνω αναγκαίες προδιαγραφές. Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του Χρήστη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του Χρήστη με την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες, δεν προσφέρει καμία εγγύηση συμβατότητας και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) προς τον Χρήστη. Η Εταιρεία, θα προσφέρει στον Χρήστη την αναγκαία τεχνική υποστήριξη και πληροφόρηση για τις αναγκαίες ρυθμίσεις και προδιαγραφές της συσκευής του, δεν αναλαμβάνει ωστόσο την προσαρμογή της συσκευής του Χρήστη δια της άμεσης υλικής επενέργειας σε αυτήν.

9. Χρήση Διαδικτύου

Η χρήση των Υπηρεσιών του Πλατφόρμας απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών στο διαδίκτυο (Internet). Οι Χρήστες φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τη λειτουργία των Υπηρεσιών, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στην Πλατφόρμα και την επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της Εταιρείας.

 

10. Αποτελέσματα χρήσης Υπηρεσιών Patient Master

Οι Υπηρεσίες διατίθενται στους Χρήστες έναντι συνδρομής που αναφέρεται στη Σύμβαση SaaS. Η αμοιβή της Εταιρείας οφείλεται ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών, ήτοι ανεξαρτήτως από το αν οι Υπηρεσίες απέφεραν το επιδιωκόμενο, από τον Χρήστη, οικονομικό, οργανωτικό ή άλλου είδους αποτέλεσμα.

11. Πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας

Η πρόσβαση και η χρήση της Πλατφόρμας και των παρεχόμεων Υπηρεσιών από οποιονδήποτε Χρήστη διέπεται από τους  όρους της Σύμβασης SaaS και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Κάθε Χρήστης, πριν τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Η εγγραφή του Χρήστη στην Πλατφόρμα συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η είσοδος στην Πλατφόρμα με τη χρήση των Κωδικών Εισόδου, που ο Χρήστης όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από τον Χρήστη στον οποίο αντιστοιχούν / ανήκουν οι κωδικοί αυτοί. Επομένως, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο – ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή Χρήστη θεωρείται αναντίρρητα από την Εταιρεία ως το πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Χρήστη. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης των κωδικών εισόδου μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στην Πλατφόρμα, δεσμεύει πλήρως τον δικαιούχο των Κωδικών Εισόδου (Χρήστη), είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους Κωδικούς Εισόδου με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου - Χρήστη. Επομένως, κάθε Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των Κωδικών Εισόδου του και για κάθε ζημία που προκαλεί στην Εταιρεία, στον ίδιο και σε οποιονδήποτε τρίτο τυχόν παράνομη / μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους, η, δε, Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημία από τη τέτοια χρήση.

Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους Κωδικούς Εισόδου στην Πλατφόρμα, πέραν των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους, και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, κατά την ολοκλήρωση της χρήση της Πλατφόρμας, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από τερματική συσκευή τρίτου ή η συσκευή τους (PC / κινητό / tablet) είναι προσβάσιμη σε τρίτους. Συνίσταται, στους Χρήστες, να ενημερώνουν την Εταιρεία αμέσως σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των Κωδικών Εισόδου από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τους συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των Κωδικών Εισόδου και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων των Ασθενών.

Το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται στο Patient Master για λογαριασμό νομικού προσώπου θεωρείται αναμφίβολα από την Εταιρεία ότι δεσμεύει εγκύρως το νομικό πρόσωπο  (ως νόμιμος εκπρόσωπος / διαχειριστής / εξουσιοδοτημένος υπάλληλος κλπ), εφόσον χρησιμοποιεί για την εγγραφή το επίσημο e-mail του νομικού προσώπου, το οποίο έχει δηλωθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Οι Χρήστες, κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους, να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο ή κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Για κάθε ερώτηση και αναγκαία διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση του Patient Master και τους Όρους Χρήσης, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση info@patientmaster.gr. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία.

 

12. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία κατά την παροχή των Υπηρεσιών σε Χρήστες, αρκείται στην αποθήκευση των Δεδομένων ασθενών που καταχωρεί ο Χρήστης, παρέχει επιλογές ταξινόμησης και οργάνωσης των περιεχομένων του ιατρικού φακέλου ασθενούς, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης της Πλατφόρμας.

Η Πλατφόρμα λειτουργεί συνεχώς (24/7) χωρίς περιορισμούς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας και για

bottom of page